Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać w Polsce, a także we wszystkich państwach Unii Europejskiej, przepisy aktu prawnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

Jednocześnie wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) a przestaje obowiązywać ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu.

Rozporządzenie RODO nakazuje przetwarzanie danych osobowych w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Jednym z narzędzi zapewniających legalność przetwarzania jest obowiązek informacyjny, określany jako KLAUZULA INFORMACYJNA, tj. zakres informacji, które administrator danych powinien przekazać podmiotowi danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Administrator danych w przypadku pozyskiwania informacji od osoby, której one dotyczą, jest zobowiązany do podania: (1) swojej tożsamości, pełnej nazwy i danych kontaktowych; (2) danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych – IOD (jeżeli został wyznaczony lub powołany); (3) celu
i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych; (4) prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (jeżeli takowy istnieje); (5) informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców; (6) informacji o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; (7) okresu przechowywania danych;
(8) informacji o prawach podmiotu (dostęp do danych, ich przenoszenie, sprzeciw, sprostowanie, usunięcie etc.); (9) informacji o prawie do cofnięcia zgody; (10) informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (11) informacji, czy podanie danych to wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy oraz konsekwencji niepodania danych; (12) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (w tym o zasadach podejmowania, znaczeniach i konsekwencjach).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych / Pełnomocnik Dyrektora ds Bezpieczeństwa Informacji:

Pan Tomasz Kuskowski, tel.: 22 45 82 693, e-mail: ,

(ostatnia aktualizacja: 22.07.2020)

Web Design BangladeshBangladesh Online Market