Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: lub
  • korespondencyjnie na adres ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu:
a) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie monitorowanych obiektów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), w związku z . z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia;
b) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Instytut Psychiatrii i Neurologii, którym jest ochrona interesu Administratora.

Czas retencji

Dane osobowe są przechowywane przez okres 30 dni od momentu zarejestrowania nagrania. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
  • podmiotom, którym Instytut Psychiatrii i Neurologii powierzył przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne
i zewnętrzne na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

ostatnia aktualizacja 28.05.2018 r.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market