KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie (02-957) przy Alei Sobieskiego 9, NIP: 5250009387, REGON: 000288509 (dalej: IPiN).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: lub
  • korespondencyjnie na adres IPiN Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

IPiN przetwarza dane osobowe Pracowników w następujących celach:

cel przetwarzania podstawa prawna
zawieranie, wykonywanie i zakończenie umowy o pracę lub innej formy współpracy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”, tj. niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub IPiN
wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPiN m.in. prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości
podnoszenie kwalifikacji pracownika art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na optymalnym wykorzystaniu potencjału osób zatrudnionych
zarządzanie personelem, planowanie i analiza zatrudnienia, zarządzanie mieniem powierzonym pracownikowi, wypłata wynagrodzenia, przydzielanie zadań art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych
wykonywanie czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonywania umowy
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPiN m.in. prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości
organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zagwarantowaniu jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie IPiN oraz ochrony mienia
zapewnienie ochrony informacji oraz przestrzeganie tajemnic zawodowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnianiu należytej ochrony informacji i tajemnic zawodowych

Dane osobowe Pracowników są przetwarzane:

a) po 31.12.2018 – będą z mocy prawa przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustanie zatrudnienie,

b) przed 1.01.1999 – trzeba przechowywać przez 50 lat od daty ustania zatrudnienia.

       c) w zakresie pozostałych danych – przez okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu:

  • przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych oraz do 6 lat dla roszczeń osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub roszczeń w stosunku do takich osób) oraz
  • przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych – lub przepisy o rachunkowości.

 

Dane osobowe Pracowników mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom, którzy przetwarzają dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji usługi na zlecenie IPiN, takie jak:

  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
  • podmioty zapewniające obsługę prawną,

b) Podmiotom, które są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że IPiN nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe:

  • podmioty świadczące usługi ochrony;
  • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
  • podmioty świadczące usługi organizacji imprez lub konferencji;
  • podmioty realizujące usługi na rzecz Pracowników;

c) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przenoszenia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market