KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Administrator Danych

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych

 • Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach wykonania umowy.
 • Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
 • Powyższe kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionych czynności (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  •  realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  •  realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z konieczności udzielania informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz I RODO.
 • Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czyli przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń związanych z umową.
  Przekazywanie danych
 • W przypadku danych przetwarzanych w wyniku obowiązku nałożonego na Administratora Danych w związku z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub Ustawą o dostępie do informacji publicznej, Pana/Pani dane osobowe mogą zostać upublicznione lub przekazane podmiotowi wnioskującemu o uzyskanie informacji publicznej.
 • Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
  • Sprostowania Pana/Pani danych osobowych które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • usunięcia Pana/Pani danych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO
  • Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, jeśli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Dobrowolność podania danych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania określonych danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.
Web Design BangladeshBangladesh Online Market