KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób odbywających staż/praktykę zawodową/wolontariat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych.

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej: IPiN), ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych:
IPiN powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: .

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
IPiN może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach: odbycia stażu, wolontariatu lub przeprowadzenia rekrutacji na staż/wolontariat/praktykę oraz związanych z jego realizacją, tj. w szczególności:
a) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy na staż, praktykę, wolontariat, na podstawie art. 6 ust. I lit b. i c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku pracowników medycznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących IPiN lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. I lit f. RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu określa Polityka Monitoringu Wizyjnego IPiN.
c) na podstawie zgody (art. 6 ust. I lit a. RODO) — wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
• dostawcom systemów informatycznych i usług technicznych IT;
• Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w przypadku pracowników świadczących usługi medyczne;
• podmiotom świadczącym usługi prawnicze;

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
IPiN nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat Pani/Pana wniosek zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat IPiN będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu, praktyki lub wolontariatu.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie realizacji stażu, praktyki lub wolontariatu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market